Jag är övertygad om att många, mig självinkluderat,, längtar efter det Stora Cykeläventyret. Ett äventyr ofta, till avlägsna destinationer. När vi letar efter dessa exotiska destinationer får vi inte glömma dem närmare hemmet.

För några år sedan visade min vän Leif mig en löparblogg där författaren sprang den närmare 30 mil långa Bergslagsleden från Tiveden i söder till Kloten i norr. Ett år senare föreslog jag att vi skulle cykla densamma och han var lätt övertygad.

Jag har i flera år tagit min gamla Salsa Cycles mountainbike på turer i skogen runt Norrköping där jag bor. Nätterna har spenderats i ett tält, stugor eller hängmatta men mestadels i vindskydd. Det har varit ett sätt för mig att komma ut och komma undan. För att rensa mina tankar och ladda upp mina batterier. Jag kan cykla på ett mikroäventyr under en helg, för en dag eller ibland bara för några timmar. Förra sommaren bestämde jag mig för att cykla längre och tillsammans med en vän.

 

Under våren började Leif och jag vår research på Bergslagen i allmänhet
och Bergslagensleden i synnerhet.

BERGSLAGEN är ett historiskt, kulturellt och språkligt distinkt gruvområde beläget norr om Mälaren i norra Svealand. I Bergslagen har gruvdrift och metallurgisk industri varit viktig sedan medeltiden. Bergslagen omfattar delar av provinserna Västmanland, Dalarna och Värmland. Typiska städer i området inkluderar Nora, Fagersta, Sala, Kristinehamn, Filipstad, Ludvika och Hedemora. Även delar av norra Östergötland, kring Finspång och södra Närke kan inkluderas. ofta kallat South Bergslagen. En bredare definition av området kan innehålla delar av Gästrikland och Uppland (text från Wikipedia)


BERGSLAGSLEDEN är en 280 kilometer lång vandringsled genom regionen som historiskt har förknippats med gruvdrift. Spåret består av 17 steg – mellan 7 och 23 kilometer långa. Det finns både kartor och översiktsblad att ladda ner från webbplatsen eller på olika stadier av resan. Dessutom finns det en användbar app att hämta. bergslagsleden.se

Med alla våra förberedelser gjorda startade vi i första veckan i juni. Med tåget kunde vi komma inom 25 km av ledens start i Kloten. Vi hade bestämt oss för att cykla från norr till söder och följa spårens orangea markörer. Vi valde att spendera nätterna i någat av de många vindskydden längs spåret, vilket eliminerade behovet av ett tält. Vår tur hade dock bara börjat när vi stötte på vårt första hinder. Stenig terräng och fallna träd. Med en opackad cykel hade det varit utmanande men möjligt att ta sig fram, som en bikepacker blev leden nästan oöverstigligt. Med trötta kroppar och stukad självkänsla nådde vi vårt första nattläger vid Lilla Kroktjärn.

 

Efter en kväll vid vattnet med gökens som vaggade oss till sömns vaknade vi upp stärkta och ivriga att ge oss i väg. Vi valde att hålla fast vid planen, men otaliga vindfällen och stökiga, steniga partier senare bestämde vi oss för att revidera den ursprungliga planen.

 

Efter lunch på toppen av Gillersklack anpassade vi rutten. Med en vacker utsikt över den skogbevuxna landsbygden med flera gruvtorn synliga såg vi på kartan. Vi valde vad vi förväntade oss att vara vackra stigar och ersatte de svårcyklade sektionerna med parallella grus och skogsvägar.

Inledningsvis svedde vårt beslut att delvis överge spåret, men våra omvägar gav oss möjlighet att inte bara se naturen men också kulturellt och historiskt intressanta platser.

På den orangefärgade spåret cyklade vi huvudsakligen genom täta blandade barrskogar med mycket skogsfågel. Nästan som en grön tunnel av vegetation. Längs leden ligger också två av Sveriges 29 nationalparker, vilka vi hade bestämt oss för att besöka. Den lilla parken Garphyttan har rika blomsterbäddar och många sångfåglar. Den mycket större Tivedens Nationalpark är en vacker och varierad park med många stigar, sjöar och naturtyper.

Vid några tillfällen låg vår väg intill Bergslagen Cyclings led system och naturligtvis tog vi chansen att prova dem. Det är tydligt att det regionala samarbetet hade gjort mountainbike spåren attraktiva både för nybörjare och avancerade användare. Vi träffade flera cyklister, särskilt från Pershyttan och längre söderut. Överlag blev Bergslagsleden mer cykelbar ju närmare vi kom till vårt mål på Stenkällegården.

BERGSLAGEN CYKLING Ursprungligen ett nätverk av mountainbike-spår på 8 platser i Örebro län, men omfattar nu även cykelleder för landsvägscykling och rekreationscykling. För mer information, besök kartor, GPS-filer och turistinformation på bergslagencycling.com

Det är en speciell känsla att vara ute flera dagar i rad. När korta dagsturer erbjuder ett andningshål i vardagen, tar en längre resa mig både fysiskt och mentalt till en annan plats. Jag når en lugn tillvaro som består av de mest basala. Måltider, cykling och sömn. En plats där tankar kan vandra när trädstubbar och byar passerar. Så även om vår ursprungliga plan blivit övergiven var känslan på tåget hemma en glädje …

 

 

BIKEPACKING THE BERGSLAGS HIKING TRAIL

I am convinced that many, myself included, long for The Great cycling Adventure. An adventure often, to distant destinations. When searching these exotic destinations let us not forget those closer to home.

Some years ago my friend Leif showed me a running blog, where the writer ran the close to 300 km Bergslags Hiking Trail from Tiveden in the south to Kloten in the north. A year later I suggested that we should cycle it and he was easily convinced.

I have for several years taken my old Salsa Cycles mountain bike on overnight trips in the woods around Norrköping where I live. The nights have been spent in a tent, huts or a hammock but mostly in lean-tos. It has been a way for me to get out and get away. To clear my mind and re-charge my batteries. I can take my bike on a micro-adventure over a weekend, for a day or sometimes just for a few hours. Last summer I decided to ride my bike longer and together with a friend.

During the spring, Leif and I began our research on the Bergslagen area in generaland the Bergslagen Hiking Trail in particular.

BERGSLAGEN is a historically, culturally, and linguistically distinct mining district located north of Lake Mälaren in northern Svealand, Sweden. In Bergslagen mining and metallurgic industry have been important since the Middle Ages. Bergslagen covers part of the provinces of Västmanland, Dalarna , and Värmland. Typical towns in the area include Nora, Fagersta, Sala, Kristinehamn, Filipstad, Ludvika and Hedemora. Also parts of northern Östergötland, around Finspång, as well as southern Närke can be included; often referred to as  South Bergslagen. A wider definition of the area can include parts of Gästrikland and Uppland (text from Wikipedia)

BERGSLAGSLEDEN is a 280 kilometer long hiking trail through the region that has historically been associated with mining. The trail consists of 17 stages- between 7 and 23 kilometers long. There are both maps and overview sheets to download from the website, or at the various stages of the trip. In addition, there is a useful app to download.bergslagsleden.se

With all our preparations made we started out in the first week of June. By train we could get within 25 km of the trail´s start in Kloten. We had decided to go from north to south and follow the orange markers of the trail. We opted to spend the nights in the many lean-tos along the trail, thus eliminating the need for a tent. Our ride had merely started when we encountered our first obstacle. Rocky terrain and fallen trees. With an unpacked bike it would have been challenging but possible to ride, as a bikepacker the trail became almost insurmountable. With tired bodies and wounded self-esteem we reached our first nights camp at Lilla Kroktjärn.

After an evening by the water with the cuckoo´s call putting us to sleep we woke up strengthened and eager to go. We chose to stick to the set the plan, but countless windfalls and gnarly, rocky sections later we decided to revise the original plan.

After lunch at the top of Gillersklack we adapted the route. With a beautiful view of the wooded countryside with several mining towers visible we looked at the map. We selected what we expected to be beautiful single-tracks and substituted the impassable sections with parallel gravel and dirt roads.

Initially our decision to partially abandon the trail did hurt, but our detours provided the opportunity not only to see the nature but also culturally and historically interesting sites.

When on the orange marked trail we mainly cycled through dense mixed coniferous forests teeming with forest birds. Almost like a green tunnel of vegetation. Along the trail are also two of Sweden’s 29 national parks, which we had decided to visit. The small Garphyttan of National Park has rich flower beds and many songbirds. The much larger Tivedens Nationalpark is a beautiful and varied terrain park with many trails, lakes and nature types.

On a few occasions our route lay adjacent to The Bergslagen Cycling´s trail system and of course we took the opportunity to try them out. It is clear that regional cooperation had made the mountainbike trails attractive both for entry level and advance users. We met several more cyclists, especially from Pershyttan and further south. Over all the Bergslagen Trail got more rideable or cycleable the closer the we came to our goal at Sten-källegården.

BERGSLAGEN CYCLING Originally a network of mountainbiking trails in 8 locations in Örebro County, but now includes also road and leisure cycling routes. For more information, maps, GPS files and tourist information visit bergslagencycling.com

It’s a special feeling to be out several days in a row. When short overnight trips offer a breathing hole in everyday life, a longer trip takes me both physically and mentally to another place. I reach a calm existence consisting of the most basal. Meals, cycling and sleep. A place where thoughts may wander as tree stumps and villages pass. So even if our original plan got stumped, the feeling on the train back home was one of joy…

 

Words by Magnus  @velonavia 

Photos copyright Magnus and Hanna Mi Jacobsson

You can also watch a clip from the trip on vimeo

Leave a Comment